Inloggen op de klantenomgeving
De Online Cockpit is exclusief voor opdrachtgevers. Indien u nog geen eigen account heeft, klik dan hier om uw vordering direct over te dragen of neem contact met ons op via telefoon +31(0)70-7620330.
Wachtwoord vergeten Inloggen
Print

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 1 december 2010.

Privacy statement
Het Invorderingsbedrijf eerbiedigt uw persoonlijke levenssfeer. Zij kan haar bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Zij acht het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Hierin volgen wij zoveel mogelijk de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de `Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)´. Uiteraard worden deze ook door ons nageleefd bij al onze
activiteiten.

Het Invorderingsbedrijf is aan te merken als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp. Het Invorderingsbedrijf ziet erop toe dat de verwerking van uw persoonsgegevens, hetzij als debiteur van onze cliënt, hetzij als onze cliënt- in overeenstemming is met dit Privacy Statement.

In dit Privacy Statement informeert Het Invorderingsbedrijf u over de wijze waarop Het Invorderingsbedrijf met uw persoonsgegevens omgaat.

Persoonsgegevens Algemeen
Het Invorderingsbedrijf maakt een onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd. Anonieme gegevens zijn gegevens
die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Het Invorderingsbedrijf kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan Het Invorderingsbedrijf uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar cliënten .
Ook is het mogelijk dat Het Invorderingsbedrijf anonieme gegevens verwerkt. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens die gekoppeld zijn aan uw Internet Protocol adres (IP-adres). Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend. Iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Doeleinden gebruik persoonsgegevens
Het Invorderingsbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens als debiteur om:
1. Tot incasso van de door onze cliënten uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen;
2. Op basis van actuele en historische gegevens met betrekking tot incasso een scoringswaarde vast te stellen, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden vastgesteld;
3. Een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen;
4. Uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Het Invorderingsbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen. Het Invorderingsbedrijf kan uw gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen.

Daarnaast kan Het Invorderingsbedrijf , voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, uw persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EU gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement. Voor de doorgifte van persoonsgebonden gegevens naar het buitenland (buiten de EU), houdt Het Invorderingsbedrijf zich aan de gestelde exceptie; gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens te weten: art. 77 lid 1 sub d.
Het Invorderingsbedrijf draagt -tezamen met eventuele bewerkers- zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Het Invorderingsbedrijf
Wij waarderen het vertrouwen dat u in Het Invorderingsbedrijf stelt en zij zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar servers van aan Het Invorderingsbedrijf gerelateerde ondernemingen. Uw gegevens zullen echter te allen tijde naar beste vermogen worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Het Invorderingsbedrijf gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen geen cookies ontvangt.

Externe links
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Wijziging Privacy Statement
Het Invorderingsbedrijf kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Zij raadt u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop Het Invorderingsbedrijf met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar Het Invorderingsbedrijf (Postbus 65949, 2506 EE Den Haag) onder vermelding van ‘Privacy’. Daarmee kan Het Invorderingsbedrijf voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan.
Daarnaast dan kunt u als debiteur bellen met het nummer dat op de invordering staat, dan wel een e-mail sturen aan onze klantenservice via info@invorderingsbedrijf.nl. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw persoonsgegevens of als u deze wilt wijzigen.
Wij zullen zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk met uw vragen, opmerkingen of klachten omgaan.